Municipal IDPs 2017/18

DC 21

Ray Nkonyeni

Umdoni

Umuziwabantu

Umzumbe

Ugu

 

DC 22

Impendle

Mkhambathini

Mpofana

Msunduzi

Richmond

Umgungundlovu

Umngeni

Umshwathi

 

DC 23

Alfred Duma

Inkosi Langalibalele

Okhahlamba

Uthukela

 

DC 24

Msinga

Nquthu

Umvoti

Umzinyathi

 

DC 25

Amajuba

Dannhauser

Emadlangeni

Newcastle

 

DC 26

Edumbe

Nongoma

Ulundi

Uphongolo

Zululand

 

DC 27

Big 5 Hlabisa

Jozini

Mtubatuba

Umhlabuyalingana

Umkhanyakude

 

DC 28

King Cetshwayo

Mfolozi

Mthonjaneni

Nkandla

Umhlatuze

Umlalazi

 

DC 29

ILEMBE

KwaDukuza

Mandeni Municipality

Maphumulo

Ndwedwe

 

DC 43

Dr Nkosazana Dlamini Zuma

Greater Kokstad

Harry Gwala

uBuhlebezwe

Umzimkhulu 

 

METRO

Ethekwini Metro