Newsroom

  KZN MEC for Cogta Nomusa Dube-Ncube says women will never be fully emancipated, if they are not united. Dube-Ncube was speaking to hundreds of women attending a Women’s Day celebration in Dannhauser in northern KZN. She said that only through unity, would women be in a position to devise solutions to the innumerable challenges […]

9,298 total views, no views today

KZN MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs (Cogta) Nomusa Dube-Ncube has asked municipal Speakers to bring order and decorum to their council meetings. Dube-Ncube was addressing Speakers from the 54 municipalities in KZN during a Speakers’ Forum meeting in Durban today. The Speakers’ Forum brings together all municipal Speakers to reflect on key areas […]

34,152 total views, no views today

Note to editors: remarks by MEC Nomusa Dube-Ncube at a meeting she held with the Province’s poorly performing municipalities. This meeting was held in Durban and was attended by Mayors and Municipal Managers from the affected Municipalities 13 April 2017 Thank you for attending this important meeting with Mayors, Municipal Managers, CFO’s  and other key stakeholders […]

6,143 total views, no views today

  KZN MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs (Cogta), Nomusa Dube-Ncube, is urging the law enforcement agencies to investigate the cause of death of Richmond’s deputy mayor Thandazile Phoswa, who died from a gun-related injury on Sunday night. “We are shocked by this untimely death which comes only a few weeks after the killing […]

1,959 total views, no views today

AMAZWI KANGQONGQOSHE WEZOKUBUSA NGOKUBAMBISANA NEZINDABA ZOMDABU KWAZULU-NATALI, UMHLONISHWA UNOMUSA DUBE-NCUBE, EMBIZWENI KUMASIPALA WASE MADLANGENI ================================================================== 31 Januwari 2017 ================================================================== Mphathi wohlelo; Amakhansela wonke; Amakhosi; Izinduna; Mphakathi waseMadlangeni  wonke; Angibonge ngokuthola lelithuba lokuba sihlanganyele kanye nani lapha namuhla kulembizo, nokungenye ngenye yezindlela esizama ngayo siwu Hulumeni wenu, ukuthi sihlale-sihale, sixhumane nani uma kukhona isinqumo esikhulu esisithathile, […]

153 total views, no views today

Note to editors: Remarks by the KwaZulu-Natal MEC for the Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs Nomusa Dube-Ncube on the occasssion of the Installation of Inkosi Dlamini-Fodo in the uMuziwabantu Local Municipality near the town of Harding. This event was presided over by his Majesty the King Goowdill Zwelithini kaBhekuzulu.   Ngibingelela ngokukhulu ukwethaba […]

172 total views, no views today

Note to editors: The following remarks were delivered by the MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs in KwaZulu-Natal Nomusa Dube-Ncube at an Imbizo called by government for the Dube clan in the Mhlathuze Local Municipality. This Imbizo was to give community members feedback on the restoration of uBukhosi to correct house within the Dube royal […]

244 total views, no views today

Note to Editors: the following remarks were delivered by the MEC for the Department of Cooperative Goverance and Traditional Affairs in the Province of KwaZulu-Natal at the World Water Day Summit held at the Durban ICC, This event was attended by the Minister for Water and Sanitation Nomvula Mokonyane and various officials from the United […]

169 total views, no views today

INKULUMO KANGQONGQOSHE WEZOKUBUSA NGOKUBAMBISANA NEZINDABA ZOMDABU UMHLONISHWA U NOMUSA DUBE- NCUBE KHATHI EVAKASHELE  U WARD 01 WOMASIPALA WASE JOZINI NGAPHANSI KOMASIPALA WESIFUNDA UMKHANYAKUDE  NGAPHANSI KOHLELO LUKA OPERATION SUKUMA SAKHE ========================================== 25 JANUARY  2017 ========================================== Mphathi wohlelo ngokukhulu ukuzithoba, angikhuleke eNkosini yesizwe sakwaNgwenya le wardi engaphansi kwaso; Ikhansela le wardi   umfwethu u Nkosinathi Myeni; Izinduna zenkosi […]

149 total views, no views today