Categories
News

Impahla Yomnyango Wokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu Yenza Umahluko Emphakathini Wasemakhaya KwaZulu-Natal

Impahla Yomnyango Wokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu Yenza Umahluko Emphakathini Wasemakhaya KwaZulu Natal

  • Kuyasetshenzwa ngemishini komasipala

Imishini yokusebenza yenani lika R125 million eyethulwe ngungqongqoshe womnyango wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uMnu Sipho Hlomuka iyaqhubeka nokwenza umahluko omkhulu empilweni yezakhamuzi zomasipala asebehlomulile ekusabalalisweni kwayo.

Le mpahla okubalwa phakathi kwayo ama roller, ama grader, nama TLB’s yabelwe omasipala bezifunda ukuze kube nesiqiniseko sokuthi basheshisa ukufezwa kwezidingo njengokulungiswa kwemigwaqo, okumbandakanya ukugqiba izisele nokulethwa kwmanzi nokukhucululwa kwetshe lentaba.

Ngokusho kuka Ngqongqoshe uHlomuka abahlomule ngalemishini yokusebenza yimizi yasemakhaya ebalelwa ku 280 000 neyasemalokishini eyevile ku 190 000 ngaphezu kwa abhizinisi azimele awu 410 wmadolobheni akubo bonke omasipala bezifunda abawu 10.

“Amaloli ethu athutha amanzi asephakele imiphakathi yasemakhaya amalitha evile ku 1 000 000 lapho iloli ngalinye emalolini ethu awu 13 liphakela amanzi awu 8 000 ngosuku. Amaloli ethu  awu 6 okuthutha imfucuza aqoqe imfucuza engaphezulu kuka 24 wamathani emfucuza nsukuzonke kuso sonke isifundazwe. Futhi ngemishini yethu yokusebenza sekwakhiwe imigwaqo emisha emithathu engenela kwemikhulu emakhaya esifundazweni iKwaZulu Natal” kusho uHlomukangesikhathi ethula inkulumo yesabelomali emkhandlwini oshayumthetho KwaZulu Natal ngoLwesihlanu mhla ka 21 kuNhlaba (May).

Lolu hlelo, naphezu kwezinselele eziphathelene nophiko lwe Asset Management, lusiza omasipala ukuba bahlinzeke ngesikhathi esifanele imisebenzi esezingeni elihle ngezindleko eziphansi.

End