Ukhetho Lwemikhandlu Yamakhosi Selufikile KwaZulu-Natal

Izakhamuzi ezihlala ezindaweni ezingaphansi kwaMakhosi yaKwaZulu-Natal ziyakhuthazwa ukuba zibambe iqhaza ekukhethweni kwamalungu emikhandlu yezizwe zamakhosi, oluzoba ngoMgqibelo mhlaka 29 February kulonyaka ka 2020.

 Imikhandlu yamakhosi iyizakhiwo ezisebenzisana nohulumeni ukuletha intuthuko kwizindawo ezingaphansi kwamakhosi. Kubalulekile ukuba imiphakathi eyakhele izizwe zamakhosi ukuba idlale indima ekubunjweni kwalemikhandlu.

 Ngomhlaka 19 Januwari, kuzobe kubhaliselwa ukuvota kulolukhetho, kuzo zonke iziteshi zokuvota ezindaweni zamaKhosi ezihlale zivulwa kuzo zonke izinketho. Umuntu obebhalisele ukhetho lukaMay lukazwelonke asikho isidingo sokubuye abhalise kabusha ngaphandle uma efuna ukushintsha isiteshi sokuvota aye kwesinye ngaphakathi kwesizwe esisodwa.

                                                                                                     

IZINHLELO ZOKHETHO

OKUZOKWENZIWA

USUKU

ISIKHATHI

Ukubhalisela ukuvota

19 January 2020

08H00 – 17H00

 

Ukhethwa kwezi-Phakanyiswa

01 February 2020

09H00 -

Ukwethulwa kwamagama alabo abakhethwe yiNkosi ukuba bakhe isibalo esingu 60% samalungu omkhandlui.

Amalungu omphakathi azophakamisa amagama alabo abazovotelwa ukwenza isibalo esingu 40% kumkhandlu.

09 February 2020

09H00  -

Usuku lokukhetha labo abazokwakha isibalo esingu 40% kwimikhandlu yamakhosi.

29 February 2020

07H00 – 19H00

 

Umbuzo: Kungani isifundazwe saKwaZulu-Natali sibamba ukhetho lwemikhandlu yamakhosi kulonyaka?

Impendulo: KwisiFundazwe saKwaZulu-Natal umthetho weKwazulu-Natal Traditional Leadership and Governance Act, 2005, nomthetho kaZwelonke ongamele izindaba zobuKhosi ugunyaza ukuthi yonke imikhandlu yamakhosi ibunjwe kabusha (okuhlanganisa no40% okhethwa ngumphakathi ngokwentando yeningi) njalo ngemuva kweminyaka emihlanu. Lokhu kuqonde khona ukuthi njalo imikhandlu yamakhosi kumele ikhethwe eminyakeni emihlanu.

Umbuzo: Ngokomthetho mangaki amalunga ekufanele ukuthi ahlale emkhandlwini weNkosi?

Impendulo: Isibalo samalunga omkhandlu wenkosi sihamba ngokulawulwa kweformula eyakhishwa uNgqongqoshe kazwelonke ehambisana nobukhulu besizwe ngokwanani ezigodi esizwe ngesizwe.

Uma isizwe sinezigodi ezincane isibalo samalunga siba yishumi nesishiyagalombilI (18), nakanjalo uma isibalo sezigodi ziziningi esizweni, umthetho uvumela ukuthi umkhandlu ube namalungu angadluli kumashumi amahlanu (50). Kukhona indlela yezibalo (formula) esetshenziswayo ukubala amalungu umkhandlu nomkhandlu ovunyelwe ukuba ube nawo. Lesi sibalo siqhathanisa isibalo sabantu noma isibalo sezigodi.  

Sibalulwa uNdunankulu wesiFundazwe (uMhlonishwa uSihle Zikalala), esusela kwisilinganiso esihlonzwe uNgqongqoshe woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu, esiGazethiwe futhi esisuselwe ebuningini balowomphakathi noma esibalweni sezigodi.

Umbuzo: Inkosi igunyazwe ukuthi ikhethe Amalunga amangaki?

Impendulo: Ngokomthetho amalungu omphakathi yiwo ekumele azikhethele amalungu omkhandlu angu 40% azohlala kumkhandlu weNkosi abangaphansi kwawo.

Umbuzo: Ngabe amalungu aqokwe yiNkosi nalawo akhethwe ngumphakathi ayalingana yini ngokwezinga emkhandlini?

Impendulo : Umuntu uma nje esesemkhandlwini akusho lutho ukuthi wakhethwa ngumphakathi noma wafakwa yinkosi, bayalingana futhi imisebenzi yabo bonke iyafana.

Umbuzo: Ngabe iyiphi inhlangano ezimele ezosingatha lolukhetho?

Impendulo: Lolukhetho luzosingathwa yikhomishana ezimele eyangamela ukhetho ezweni lonke phecelezi i-Independent Electoral Commission (IEC). Lokhu kuqonde ukuthi uhlu lwamagama abavoti, oluzosetshenziswa luyafana lalolu olwasetshenziswa ngokhetho lukazwelonke kanye nezifunda, lwangonyaka owedlule. Lokhu futhi kwenza ukuthi luhlonipheke ukhetho futhi lwenziwe ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu.

Umbuzo: Ngabe lunini ukhetho lwemikhandlu yamakhosi?

Impendulo: Ukhetho lwemikhandlu yamakhosi luzoba ngoMgqibelo Mhlaka 29 Februwari kuwona lonyaka ka 2020 kuzo zonke izizwe zamakhosi. Ukuze ukwazi ukuvota kumele uvakashele isiteshi sokuvota, ngesonto mhlaka 19 January uyobhalisa noma uyoshintsha isiteshi sokuvota, noma uvakashele amahhovisi ekhomishana engamele ezokhetho, i-IEC ngaphambi komhlaka 24 Januwari.

Umbuzo: Ngabe imiphi imiphakathi ekulindeleke ukuthi ivote kulolukhetho?

Impendulo: Imiphakathi ehlala ezindaweni ezingaphansi kobukhosi bendabuko, iyona kuphela ezobe ibambe iqhaza kulolukhetho. Uhlu lwezizwe Kanye neziteshi ezivuliwe isizwe nesizwe kuyophuma emaphepheni esiZulu Isolezwe langomhlaka 16 January 2020 noma uvakashele iwebsite ethi www.kzncogta.gov.za/tcelections

Umbuzo: Ngabe ubani olungele novumeleke ukuvota?

Impendulo: Ukuze uvote kulolukhetho kumele ube:

 • Isakhamuzi sase Ningizumu Afrika
 • Isakhamuzi esizweni seNkosi ethintekayo
 • Neminyaka engu 18 nangaphezulu
 • obhalisele ukuvota
 • nomazisi waseNingizimu Afrika
Umbuzo: Ngabe yimiphi imigomo ekumele ilandelwe yilabo abafisa ukungenela ukhetho ukuze babe ngamalunga omkhandlu?

Impendulo: Kumele ube:

 • Isakhamuzi sase Ningizumu Afrika
 • Isakhamuzi esihlala esizweni seNkosi ethintekayo
 • Neminyaka engu 18 nangaphezulu
 • obhalisele ukuvota
 • nomazisi waseNingizimu Afrika
 • ngongakaze alahlwe yicala bese egwetshwa izinyanga ezingaphezu kweziyishumi nambili, unganikezwanga ithuba lokuthi ukhokhe inhlawulo.
UMbuzo : uma ngihlala elokishini ngingahamba yini ngiyovota ekhaya la engisuka khona?

Impendulo : uma ubhalisele ukuvota endaweni yangakini, noma ngabe uhlala elokishini ungabuyela ekhaya uyovota kulolukhetho uma nje kuyikuthi leso yisizwe sala wazalelwa khona noma la owakhe khona.

 

uMbuzo: Kuyaholelwa yini ukuba yilunga lomkhandlu wesizwe seNkosi?

Impendulo: Ukuba yilungu lomkhandlu wesizwe akuholelwa njengamanje, kepha sikhona isibonelelo esincane sokubhekelela ukuthi amalungu agibele uma eza emihlanganweni yonkhandlu emine ngonyaka.

Traditional Council Elections

Nomination of TC Members takes place on Sunday 9 February 2020

VENUES FOR THE NOMINATION OF TC MEMBERS

COGTA ADMIN DISTRICT MUNICIPALITY TRADITIONAL COUNCIL VENUES (TAC= Tradidional Court; CSC= Community Service Centre)
Amajuba KZN254 - Dannhauser AMAHLUBI/HADEBE BUHLEBOMZINYATHI
Amajuba KZN253 - eMadlangeni AMANTUNGWA TAC
Amajuba KZN253 - eMadlangeni EMGUNDENI TAC
Amajuba KZN254 - Dannhauser GULE TAC
Amajuba KZN254 - Dannhauser INGWE T.C. DEDUNGEDULE HALL
Amajuba KZN252 - Newcastle KHATHIDE T.C. DICKS HALL
Amajuba KZN252 - Newcastle KHUMALO SIZAMOKUHLE SCHOOL
Amajuba KZN253 - eMadlangeni MBATHA/Amajuba KINGSLEY PRIMARY SCHOOL
Amajuba KZN253 - eMadlangeni THEKWANE TAC
Ethekwini KZN226 - Mkhambathini EMBO - THIMUNI EGAGWINI TAC
Ethekwini ETH - eThekwini EMBO/ILANGA EMFENI ROYAK HOUSE
Ethekwini ETH - eThekwini EMBO/KHABAZELA TAC
Ethekwini ETH - eThekwini INGQUNGQULU-THEMBU TAC
Ethekwini ETH - eThekwini ISIMAHLA TAC
Ethekwini ETH - eThekwini MAPHEPHETHENI TAC
Ethekwini ETH - eThekwini MAPHUMULO TAC
Ethekwini ETH - eThekwini NGCOLOSI COMMUNITY HALL
Ethekwini ETH - eThekwini QADI MZINYATHI SPORTS GROUND
Ethekwini ETH - eThekwini Shangase TAC
Ethekwini ETH - eThekwini SOBONAKHONA-MAKHANYA TAC
Ethekwini ETH - eThekwini THOYANA TAC
Ethekwini ETH - eThekwini UMNINI TRUST/ LUTHULI TAC
Ethekwini ETH - eThekwini VUMAZONKE NQOBANE COMMUNITY HALL
Ethekwini ETH - eThekwini VUMENGAZI TAC
Ethekwini ETH - eThekwini XIMBA TAC
Harry Gwala KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma AMACALA GWALA MAGUZWANA MAGUZWANA HALL
Harry Gwala KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma AMACALA-GWALA CSC
Harry Gwala KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma AMAKHUZE CSC
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe Amakhuze  Subclan  CSC
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe AMAWUSHE NEXT TO NOKWEJA HALL
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe AMAZIZI B UMDABA SKILLS CENTRE
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe AMAZIZI K COMMUNITY HALL
Harry Gwala KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma BATLOKOA CSC
Harry Gwala KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma BHIDLA CSC
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe DUNGE CSC
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe EMBO/uBuhlebezwe NEXT TO PARKHOME
Harry Gwala KZN435 - uMzimkhulu Fodo GUGWINI HALL
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe IKHWEZI-LOKUSA T.C PARKHOME CSC
Harry Gwala KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma MADZIKANE CSC
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe Madzikane Nokweja TC NOKWEJA HALL
Harry Gwala KZN435 - uMzimkhulu MBUMBANE SISONKE HALL
Harry Gwala KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma MEMELA CSC
Harry Gwala KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma NGWANE AMANGWANE ZAPHEZULU COMMUNITY HALL
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe SHIYABANYE CSC
Harry Gwala KZN435 - uMzimkhulu Silahla NOMBEWU HALL
Harry Gwala KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma VEZOKUHLE CSC
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe VUKANI CSC
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe VUMUKWENZA SUB CLAN CSC
Harry Gwala KZN434 - uBuhlebezwe VUSATHINA  MAZULU CSC
Harry Gwala KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ZASHUKE BETHLEHEM
Harry Gwala KZN435 - uMzimkhulu ZWELETHU ANTIOCK LOCATION
Ilembe KZN293 - Ndwedwe VUMAZONKE MANGENGENI CETSHWAYO COMMUNITY HALL
King Cetshwayo KZN286 - Nkandla AMAPHUTHU TAC
King Cetshwayo KZN284 - uMlalazi BANGINDODA ZULU NGIDWINI HALL
King Cetshwayo KZN284 - uMlalazi BHEKESHOWE TAC
King Cetshwayo KZN282 - uMhlathuze DUBE TAC
King Cetshwayo KZN286 - Nkandla EKUKHANYENI TAC
King Cetshwayo KZN286 - Nkandla IZIGQOZA TAC
King Cetshwayo KZN286 - Nkandla KHABELA TAC
King Cetshwayo KZN284 - uMlalazi KHOZA TAC GROUNDS
King Cetshwayo KZN286 - Nkandla MAGWAZA TAC
King Cetshwayo KZN282 - uMhlathuze MKHWANAZI TAC
King Cetshwayo KZN284 - uMlalazi MOMBENI CSC
King Cetshwayo KZN284 - uMlalazi MPUNGOSE TAC
King Cetshwayo KZN286 - Nkandla Mpungose Nkandla  TAC
King Cetshwayo KZN284 - uMlalazi MVUZANE TAC
King Cetshwayo KZN285 - Mthonjaneni OBUKA TAC
King Cetshwayo KZN281 - uMfolozi SOKHULU TAC
King Cetshwayo KZN282 - uMhlathuze SOMOPHO MADODA HALL
King Cetshwayo KZN282 - uMhlathuze UBIZO TAC
King Cetshwayo KZN284 - uMlalazi ZULU GANGWINI HALL
Ugu KZN434 - uBuhlebezwe AMANYUSWA AMANYUSWA TAC
Ugu KZN434 - uBuhlebezwe BHEKANI TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe BOMBO HALL
Ugu KZN212 - uMdoni CELE TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe CELE K TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe CELE P  TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe EMADUNGENI DUNGENI TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe HLONGWA TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe HLUBI/UMZUMBE TAC
Ugu KZN214 - uMuziwabantu IZIBONDA TAC
Ugu KZN214 - uMuziwabantu JABULANI BESHWAYO TAC
Ugu KZN214 - uMuziwabantu KWA-FODO TAC
Ugu KZN216 - Ray Nkonyeni KWAXOLO TAC
Ugu KZN216 - Ray Nkonyeni LUSHABA TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe MABHELENI TAC
Ugu KZN216 - Ray Nkonyeni MADLALA TAC
Ugu KZN212 - uMdoni MALANGENI MALANGENI HALL
Ugu KZN214 - uMuziwabantu MAMBOTHO TAC
Ugu KZN216 - Ray Nkonyeni MAVUNDLA TAC
Ugu KZN212 - uMdoni MBELE TAC
Ugu KZN216 - Ray Nkonyeni MTHIMUDE TAC
Ugu KZN212 - uMdoni NCWANE ENTSHASENI HALL
Ugu KZN213 - uMzumbe NDELU TAC
Ugu KZN214 - uMuziwabantu NHLANGANO KAJALI
Ugu KZN434 - uBuhlebezwe NHLANGWINI TAC
Ugu KZN216 - Ray Nkonyeni NSIMBINI TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe NYAVINI TAC
Ugu KZN216 - Ray Nkonyeni NZIMAKWE TAC
Ugu KZN212 - uMdoni QIKO TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe QWABE N TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe QWABE P TAC
Ugu KZN214 - uMuziwabantu THOKOZANI-MADUMISA TAC
Ugu KZN213 - uMzumbe THULINI TAC
Ugu KZN434 - uBuhlebezwe UKUTHULA TAC
Ugu KZN216 - Ray Nkonyeni VUKUZITHATHE TAC
Ugu KZN212 - uMdoni ZEMBENI TAC
Umgungundlovu KZN226 - Mkhambathini AMACALA-GWALA SUB CLAN NJOBOKAZI HALL
Umgungundlovu KZN223 - Mpofana AMACHUNU TOWNHALL MOOI RIVER
Umgungundlovu KZN221 - uMshwathi BOMVU FAYE TC BOMVU FAYE HALL
Umgungundlovu KZN225 - Msunduzi EMBO/SNATHINGI SINATHING HALL
Umgungundlovu KZN227 - Richmond ESIPHAHLENI CSC
Umgungundlovu KZN221 - uMshwathi GCUMISA TAC
Umgungundlovu KZN221 - uMshwathi GWAMANDA TC TRUSTFEED COMMUNITY HALL
Umgungundlovu KZN225 - Msunduzi INADI GEZUBUSO HALL
Umgungundlovu KZN222 - uMngeni INADI SUB CLAN  TAC
Umgungundlovu KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ISIMINZA TAC
Umgungundlovu KZN225 - Msunduzi MAFUNZE MAFUNZE HALL
Umgungundlovu KZN226 - Mkhambathini MANYAVU NGANGEZWE HALL
Umgungundlovu KZN226 - Mkhambathini MAPHUMULO/Umgungundlovu WAQONGQO HALL
Umgungundlovu KZN221 - uMshwathi MASIHAMBISANE TAC
Umgungundlovu KZN225 - Msunduzi MPUMUZA TAC
Umgungundlovu KZN221 - uMshwathi MTHULI AMATHULI HALL
Umgungundlovu KZN221 - uMshwathi NTANZI TAC
Umgungundlovu KZN224 - iMpendle NXAMALALA TAC
Umgungundlovu KZN225 - Msunduzi Nxamalala Sub Clan CSC
Umgungundlovu KZN225 - Msunduzi QADI SUBCLAN 2 CSC
Umgungundlovu KZN227 - Richmond SITHOLE (UMKHUZANE) AGRICULTURE HALL RICHMOND
Umgungundlovu KZN227 - Richmond VUMUKWENZA ENHLAZUKA THUSONG
Umgungundlovu KZN225 - Msunduzi XIMBA SUB CLAN TAC
Umkhanyakude KZN276 - Big Five Hlabisa ABAKWAHLABISA TC HALL
Umkhanyakude KZN276 - Big Five Hlabisa ABASEMPEMBENI TC HALL
Umkhanyakude KZN272 - Jozini JOBE TAC
Umkhanyakude KZN271 - uMhlabuyalingana MABASA TAC
Umkhanyakude KZN276 - Big Five Hlabisa MAKHASA MAKHASA HALL
Umkhanyakude KZN271 - uMhlabuyalingana MASHABANE MADONELA STADIUM
Umkhanyakude KZN272 - Jozini MATHENJWA TAC
Umkhanyakude KZN272 - Jozini MNGOMEZULU KANTUNJA
Umkhanyakude KZN276 - Big Five Hlabisa MNQOBOKAZI TRUST HALL
Umkhanyakude KZN275 - Mtubatuba MPUKUNYONI EMIGEZA
Umkhanyakude KZN272 - Jozini NGWENYA TAC
Umkhanyakude KZN276 - Big Five Hlabisa NIBELA TAC
Umkhanyakude KZN272 - Jozini NYAWO MSIYANE HALL
Umkhanyakude KZN272 - Jozini Sqakatha  NTENGO CULTURAL VILLAGE
Umkhanyakude KZN271 - uMhlabuyalingana TEMBE EMFENI ROYAL HOUSE
Umzinyathi KZN244 - uMsinga BASO TAC
Umzinyathi KZN244 - uMsinga BOMVU ONE STOP SHOP
Umzinyathi KZN245 - uMvoti BOMVU-NJENGABANTU TAC
Umzinyathi KZN242 - Nqutu HLATSHWAYO TAC
Umzinyathi KZN242 - Nqutu JAMA TC TAC
Umzinyathi KZN242 - Nqutu KHIPHINKUNZI TAC
Umzinyathi KZN245 - uMvoti MAKHABELA-BHEKIZWE TAC
Umzinyathi KZN242 - Nqutu MANGWE-BUTHANANI TAC
Umzinyathi KZN242 - Nqutu MBOKODWE BOMVU TAC
Umzinyathi KZN244 - uMsinga MCHUNU TAC
Umzinyathi KZN242 - Nqutu MOLEFE ONE STOP SHOP
Umzinyathi KZN244 - uMsinga MTHEMBU BATHEMBU HALL
Umzinyathi KZN245 - uMvoti MTHEMBU SITHOLE TAC
Umzinyathi KZN245 - uMvoti NGOME(ZONDI) MAWOZENI HALL
Umzinyathi KZN244 - uMsinga QAMU CJ HALL POMEROY
Umzinyathi KZN242 - Nqutu VULINDLELA TAC
Umzinyathi KZN242 - Nqutu ZONDI/Umzinyathi TAC
Uthukela KZN237 - iNkosi Langalibalele ABAMBO TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma ABANTUNGWA-KOLWA TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma AMAHLUBI/ALFRED DUMA TAC
Uthukela KZN237 - iNkosi Langalibalele AMAHLUBI/INKOSI LANGALIBALELE ROOSBOOM SOCCER GROUND
Uthukela KZN235 - Okhahlamba AMANGWANE ZAPHEZULU COMMUNITY HALL
Uthukela KZN237 - iNkosi Langalibalele AMANGWE TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma AMASWAZI TAC
Uthukela KZN235 - Okhahlamba Amaswazi Winterton TAC
Uthukela KZN235 - Okhahlamba AMAZIZI TAC
Uthukela KZN237 - iNkosi Langalibalele DLAMINI TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma INGWE/ALFRED DUMA TAC
Uthukela KZN237 - iNkosi Langalibalele MABASO TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma MBHENSE TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma MCHUNU/Uthukela TAC
Uthukela KZN237 - iNkosi Langalibalele MHLUNGWINI TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma MTHEMBU/Uthukela TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma NXUMALO TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma SHABALALA TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma SIGWEJE TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma SITHOLE Alfred Duma TAC
Uthukela KZN238 - Alfred Duma SITHOLE The Great SOMSHOEK GROUNDS
Zululand KZN261 - eDumbe BHOVUNGANE HALL
Zululand KZN266 - Ulundi BUTHELEZI TAC
Zululand KZN261 - eDumbe DHLAMINI TAC
Zululand KZN263 - AbaQulusi EMATHONGENI TAC
Zululand KZN262 - uPhongolo EMGAZINI TAC
Zululand KZN263 - AbaQulusi EMPANGISWENI TAC
Zululand KZN266 - Ulundi EMPITHIMPITHINI TAC
Zululand KZN262 - uPhongolo GUMBI TAC
Zululand KZN263 - AbaQulusi HLAHLINDLELA TAC
Zululand KZN263 - AbaQulusi KAMBI GROUND
Zululand KZN262 - uPhongolo KLWANA TAC
Zululand KZN266 - Ulundi KWANSIMBI NHLAZATSHE OPEN SPACE
Zululand KZN265 - Nongoma MANDLAKAZI TAC
Zululand KZN265 - Nongoma MATHENI TAC
Zululand KZN262 - uPhongolo MAVUSO TAC
Zululand KZN266 - Ulundi MPUNGOSE/Zululand TAC
Zululand KZN262 - uPhongolo MSIBI TAC
Zululand KZN263 - AbaQulusi MSIYANE TAC
Zululand KZN261 - eDumbe MTHETHWA TAC
Zululand KZN266 - Ulundi NDEBELE OPEN SPACE NEXT TO TAC
Zululand KZN262 - uPhongolo NDLANGAMANDLA BELGRADE
Zululand KZN261 - eDumbe NKOSI/NDLELA OPEN SPACE 
Zululand KZN262 - uPhongolo NTSHANGASE TAC
Zululand KZN263 - AbaQulusi OTHAKA TAC
Zululand KZN265 - Nongoma USUTHU TAC GROUNDS
Zululand KZN266 - Ulundi XIMBA/Zululand TAC GROUNDS
Zululand KZN266 - Ulundi ZUNGU TAC